Loading...
RODO 2019-11-07T21:52:48+01:00

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679 w związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.
I. Administrator danych osobowych – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 , ul. 3 Maja 12, 41-800 Zabrze
II. Inspektor ochrony danych osobowych
–> –>
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pani  Patrycja Hładoń, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pomocą adresu:patrycja@informatics.jaworzno.pl
 
 III. Cele i podstawy przetwarzania
 Jako administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane przetwarzane są w celu/celach:
a)          wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów oświatowych,
b)          w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt III odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)    organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b)    inne podmioty, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie teleinformatyczne.
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt IV, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:   
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a)           prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)           prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)           prawo do przenoszenia danych;
f)            prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą jest to dobrowolne i przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Państwa  dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani /Panu na mocy Rozporządzenia RODO może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób:
– email: patrycja@informatics.jaworzno.pl
– pisemnie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 , ul. 3 Maja 12, 41-800 Zabrze.